Portrétní fotografie Cyrila Františka Nappa

1792–1867
Cyril František Napp byl dlouholetý opat augustiniánského kláštera v Brně, kulturní a politický činitel a poslanec Moravského zemského sněmu. Účastnil se politických bojů za zlepšení postavení česky mluvících obyvatel. Podílel se na většině kulturních a vlasteneckých podniků a pozitivně ovlivnil řadu oborů, jako bylo zemědělství, biologický výzkum, národní hospodářství, obecné i technické školství. Za jeho působení ve funkci opata dochází k rozkvětu kláštera i na poli vědeckém a kulturním. Zasloužil se o odborné vzdělání a vědecký růst mnoha talentovaných osobností z řad řeholníků – Tomáše Bratranka, Gregora Mendela, Pavla Křížkovského i Matouše Klácela.