Rukopis Mendelovy práce Versuche über Pflanzen-Hybriden

Pokusy s rostlinnými hybridy
Přednášky proslovené 8. února a 8. března 1865 u příležitosti zasedání Přírodovědného spolku v Brně znamenaly první veřejné prezentace závěrů mnohaletých Mendelových pokusů s křížením hrachu setého a z nich odvozených poznatků, které přinesly unikátní objevy. Principy dědičnosti, z nichž dnešní věda vychází dodnes, pozoroval a experimentálně ověřil Mendel při křížení rostlinných druhů. Zaznamenal pravidelnost dědičných znaků a interpretoval ji pomocí vlastní metody, k níž použil statistiky. Později byly jeho objevy nazvány Mendelovými zákony dědičnosti. Rukopis psaný německým jazykem měl poněkud pohnuté osudy. Nejprve byl uložen v opatství a později z iniciativy Mendelova životopisce Hugo Iltise přenesl do Přírodovědného spolku. Po druhé světové válce se obecně soudilo, že byl zničen. V roce 2012 byl navrácen do majetku řádu a posléze v roce 2015 zcizen a vyvezen za nevyjasněných okolností do Rakouska. Roku 2017 se ho podařilo získat nazpět a stal se opět součástí sbírek Starobrněnského opatství.