Předání církevní moci apoštolům

Josef Tadeáš Rotter (1701–1763) ? | kol. 1760 | olej na plátně, 171 × 416 cm
Monumentální šířkově pojaté plátno pojednává jeden z klíčových okamžiků v genezi církve. Zachycuje Krista předávajícího klíče apoštolu Petrovi. Představuje tak symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem, které přijal z rukou Kristových za očitého svědectví dalších apoštolů. Dva klíče vkládané do Petrovy ruky z Kristovy dlaně jsou vyjádřením a stvrzením aktu legitimizujícího církev, uspořádání církevní hierarchie a poslání Kristových následovníků. Motiv eucharistie zdůrazněný rudou drapérií, která spolu s Kristovým gestem levé ruky odkazuje na jeho vykupitelský čin, je situován do středu malby. Nejsvětější svátost je tak centrem obrazu, ale i myšlenek Kristových následovníků. Stylová blízkost s tvorbou Josefa Tadeáše Rottera dovoluje uvažovat o jeho autorství.