Kristus na hoře Olivetské

Jan Jablonský (*1737) – ? | olej na plátně, 72 × 88 cm
Kompozice plátna vychází z grafického listu Pietra Monaca, který je součástí cyklu Raccolta di 112 stampe di pitture della storia sacra. Předlohou mu bylo dílo Giovanni Battisty Tiepola. Ústřední postava Krista umdlívá v náručí anděla držícího kalich a přibližuje text Matoušova evangelia „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.” (Mt 26, 39) Upomíná na eucharistii, s kterou je výjev i symbol úzce spjat. Ježíš prožívá během chvil na Olivetské hoře zásadní vnitřní zápas mezi svou stvořenou a božskou podstatou. Nevyhnutelné naplnění osudu, k němuž byl předurčen, přináší do jeho tváře žal i naději na budoucího vykoupení lidstva. Napětí mezi poklidným rozjímáním syna Božího a jeho doprovodem vnáší do kompozice vojáci provázení velekněžími, kteří přicházejí Krista zatknout. V současnosti je autorství díla přisuzováno Janu Jablonskému, a to na základě podobnosti malířského přednesu, stylizace a modelace tváří i celkové světelné režie a vnitřní dynamiky výjevu s díly, která jsou s jeho jménem spojena. Kabinetní formát malby vypovídá o tom, že byla pravděpodobně objednána pro kontemplaci v soukromí, na což odkazuje i námět plátna.