Navštívení Panny Marie

Josef Stern (1716–1775)? | 1760–1770 (?) | olej na plátně, 182 × 103 cm
Obraz je dílem malíře Josefa Sterna, z jehož díla se zachoval značný počet malířských a kreslířských prací. Řada z nich ovšem v důsledku dějinných událostí byla druhotně umístěna do míst, pro která nebyla určena. Tak tomu bylo i u maleb původně vytvořených pro johanitskou komendu, která se nacházela při Pekařské ulici v Brně. V důsledku bojů byla komenda silně poškozena v roce 1645, což mělo za následek i poškození kostela sv. Jana Křtitele, který byl znovu vysvěcen až roku 1760 a svému účelu sloužil pouze do roku 1784. Písemné svědectví moravského historiografa Jana Petra Cerroniho přináší i zmínku o vybavení chrámu sv. Jana Křtitele. Na hlavním oltáři byl umístěno plátno s výjevem ze života Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rottera a boční oltáře zdobily malby z ruky Josefa Sterna. První z nich nesl obraz Navštívení Panny Marie a druhý plátno s motivem Ukřižovaného Krista. V roce 1810 jsou obě Sternovy práce doloženy jako součást inventáře pokoje člena augustiniánského kláštera Carla Rosnera. Dílo je výmluvným dokladem Sternovy orientace na italskou malbu, a to zejména pak snaha dějově i světelně dramatizovat obrazovou scénu a pracovat s realistickými detaily Literární inspirací bylo Lukášovo evangelium (Lk 1, 40), kde je podáno svědectví o setkání dvou žen v naději, a to Panny Marie a sv. Alžběty.